ربات‌های نظامی:

ربات نظامی، نظامی، ربات‌های نظامی

ربات نظامی: ايده‌ استفاده از ربات در ميادين نظامي چندان هم جديد نيست و به جنگ جهاني دوم باز مي‌گردد. نيروهاي آلماني با ارائه ميني تانک کوچک کنترل از راه دور goliath(جالوت) که حامل مقادير مواد منفجره بود، اقدام به تخريب ماشين‌آلات و نيروهاي دشمن مي‌نمودند. در جناح ديگر نيز روس‌ها با ربات مشابهي به نام teletank از اين روش سود مي‌برد. به طور کلي، ربات‌ها از حيث هدايت و کنترل به دو گروه خودمختار و کنترل‌شونده از راه دور توسط انسان، تقسيم‌بندي مي‌شوند. از آنجا که هوش مصنوعي هنوز آنقدر پيشرفت نکرده تا در مواقع حساس و موقعيت‌هاي جديد تصميم صحيح و سريع را بگيرد، انسان همچنان نقش مهمي را در هدايت و کنترل ربات‌هاي نظامي ايفا مي‌کند.

شکل بالا: ربات‌های نظامی


لینک های مرتبط: