ربات‌های استوانه‌ای:

این ربات‌ها، محور مختصاتشان به شکل استوانه است. موارد استفاده آن به شرح ذیل است:

  • عملیات مونتاژ
  • هندلینگ در ابزارهای ماشینی
  • جوشکاری نقطه‌ای
  • هندلینگ در ماشین‌های ریخته‌گری

حرکت بازوی اصلی آن، به دو جهت بالا و پایین است. این ربات قادر است حرکت خود را از طریق استوانه‌ای که به بازوی آن وصل شده، انجام دهد. در اکثر این ربات‌ها، حرکت بالا و پایین توسط استوانه ارائه می‌شود و به طور کلی چرخش آن توسط یک موتور و چرخ‌دنده‌ها می‌باشد.

سیستم مختصات استوانه‌ای: این سیستم سه‌بعدی بوده و موقعیت نقطه معلوم با فاصله از محور مرجع انتخاب شده است. جهت محور نسبت به یک جهت مرجع انتخاب شده و فاصله از سطح مرجع مدنظر، عمود بر محوراست. مبدأ سیستم که هر سه مختصات از آن عبور می‌کنند، صفر است. این تقاطع بین سطح مرجع و محور می‌باشد. فاصله از محور ممکن است با نام فاصله شعاعی یا شعاع نامیده شود، در حالیکه هماهنگی زاویه‌ها گاهی اوقات به عنوان موقعیت زاویه‌ای یا سمت، نامیده می‌شود. شعاع و موقعیت زاویه با همدیگر به عنوان مختصات قطبی که در دستگاه مختصات قطبی دوبعدی نسبت به سطح از طریق نقطه، به موازات سطح مرجع، مطابقت دارد. مختصات سوم ممکن است با نام ارتفاع (اگر سطح مرجع به صورت افقی درنظر گرفته شود) موقعیت طولی یا محوری گفته می‌شود.

 


لینک های مرتبط: