ربات‌های کروی:

این ربات‌ها دارای دو مفصل دوار و یک مفصل کشویی است. به عبارت دیگر، دو محور دوار و یک محور خطی. ربات‌های کروی دارای یک بازو به شکل مختصات کروی هستند.

سیستم مختصات کروی: در ریاضیات، دستگاه مختصات کروی یک دستگاه مختصات برای نمایش حساب‌ها و اعداد هندسی در فضای سه بعدی با استفاده از سه مختصه است: فاصله شعاعی یک نقطه از یک مبدأ ثابت، زاویه سمت‌الرأس از قسمت مثبت محور Z و زاویه گرایی از قسمت مثبت محور X. فاصله شعاعی نیز، شعاع یا مختصات شعاعی نامیده می‌شود. زاویه قطبی نیز ممکن است متمم عرض جغرافیایی، زاویه اوج، زاویه عادی یا زاویه شیب باشد.


لینک های مرتبط: