ربات‌های آموزشی:

ربات آموزشی، آموزشی، ربات‌های آموزشی

ربات آموزشی: همواره آموزش، رکن مهمی در مباحث علمی و کلا تمام مسائل بشر امروزه، محسوب می‌شده و می‌شود. باید توجه داشت، در دنیای امروز، فناوری‌های پیشرفته در زندگی روزمره انسان نیز به تدریج جای خود را باز نموده و کم‌کم تمام ابعاد زندگی ما انسان‌ها را در برخواهد گرفت. لذا ربات‌ها نیز ازین امر مستثنی نیستند و باید در جهت ترویج علوم مختلف از آنها استفاده نمود. ربات‌های آموزشی نیز، از جایگاه والایی در جهت تعلیم و آموزش منابع علمی بکار گرفته می‌شود.


لینک های مرتبط: