ربات PINO: ربات دوپای هوشمند

1

ربات PINO یک ربات دوپای هوشمند بوده که قادر به حفظ تعادل خود در هنگام راه رفتن، دویدن و ایجاد حرکات موزون است. اهمیت طراحی بیرونی این ربات به طور عمده به حفاظت از سیستم درونی آن مرتبط است؛ به همین دلیل یک ماشین یا کامپیوتر به طور مشابه از تماس با عوامل بیرونی غیرضروری، محافظت می‌شود. با این حال، ارائه یک سپر محافظ تنها برای کاهش خطر آسیب به سیستم‌های داخلی آن در طول عملکرد، نمیتواند مسیر موردنظر برای ارتقای این ربات را بپیماید.

تولیدکننده:

  • ساخت: کشور ژاپن 
  • نام سازنده: ZMP

کلمات کلیدی:  ربات, رباتیک, pino, اخبار رباتیک, اخبار, ربات دوپا, ربات سرگرمی, ربات آموزشی, cfp

  ارسال نظرات
:
(اجباری)
:
(اجباری)
:
(اجباری)