رویدادهای رباتیک:

1398/2/7 - 09:53

کنفرانس بین‌المللی روشهای یکپارچه رسمی iFM 2019

کنفرانس بین‌المللی روشهای یکپارچه رسمی iFM 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به روشهای یکپارچه رسمی است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه روشهای یکپارچه رسمی خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه روشهای یکپارچه رسمی طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/2/4 - 09:59

کنفرانس بین‌المللی محاسبات، آنالیز و شبکه ICAN 2020

کنفرانس بین‌المللی محاسبات، آنالیز و شبکه ICAN 2020 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به محاسبات، آنالیز و شبکه است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه محاسبات، آنالیز و شبکه خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه محاسبات، آنالیز و شبکه طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/2/3 - 10:23

ششمین کنفرانس بین‌المللی سیستم‌های هوشمند و محاسبات ابری CCIS 2019

ششمین کنفرانس بین‌المللی سیستم‌های هوشمند و محاسبات ابری CCIS 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به سیستم‌های هوشمند و محاسبات ابری است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه سیستم‌های هوشمند و محاسبات ابری خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه سیستم‌های هوشمند و محاسبات ابری طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/2/2 - 09:42

کنفرانس بین‌المللی جهان سایبری CW 2019

کنفرانس بین‌المللی جهان سایبری CW 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به جهان سایبری است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه جهان سایبری خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه جهان سایبری طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/1/31 - 09:40

ششمین کنفرانس بین‌المللی علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات CSIT 2019

ششمین کنفرانس بین‌المللی علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات CSIT 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/1/28 - 09:52

چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی کنترل و هوش مصنوعی CCEAI 2020

چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی کنترل و هوش مصنوعی CCEAI 2020 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به مهندسی کنترل و هوش مصنوعی است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه مهندسی کنترل و هوش مصنوعی خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه مهندسی کنترل و هوش مصنوعی طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/1/27 - 10:24

دهمین کنفرانس بین‌المللی نرم‌افزار و سیستم‌های حسگر S-CUBE 2019

دهمین کنفرانس بین‌المللی نرم‌افزار و سیستم‌های حسگر S-CUBE 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به نرم‌افزار و سیستم‌های حسگر است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه نرم‌افزار و سیستم‌های حسگر خواهد بود. این کنفرانس در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه نرم‌افزار و سیستم‌های حسگر طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/1/26 - 10:22

هفدهمین سمپوزیوم بین‌المللی عملیات و مدیریت شبکه NOMS 2020

هفدهمین سمپوزیوم بین‌المللی عملیات و مدیریت شبکه NOMS 2020 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به عملیات و مدیریت شبکه است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه عملیات و مدیریت شبکه خواهد بود. این سمپوزیوم در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه عملیات و مدیریت شبکه طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/1/25 - 10:08

هفتمین ورکشاپ بین‌المللی ایمنی و امنیت سیستم‌ها IWSSS 2019

هفتمین ورکشاپ بین‌المللی ایمنی و امنیت سیستم‌ها IWSSS 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به ایمنی و امنیت سیستم‌ها است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه ایمنی و امنیت سیستم‌ها خواهد بود. این ورکشاپ در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه ایمنی و امنیت سیستم‌ها طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.
1398/1/24 - 10:19

دومین ورکشاپ بین‌المللی ایمنی، امنیت و اطمینان در سیستم اتومات STRIVE 2019

دومین ورکشاپ بین‌المللی ایمنی، امنیت و اطمینان در سیستم اتومات STRIVE 2019 با هدف گردهم آوردن محققان، مهندسین و متخصصان علاقه‌مند به ایمنی، امنیت و اطمینان در سیستم اتومات است. پوشش هر دو برنامه و تحقیقات در حال حاضر به سوی ارتقای جایگاه ایمنی، امنیت و اطمینان در سیستم اتومات خواهد بود. این ورکشاپ در راستای تحقق خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در زمینه ایمنی، امنیت و اطمینان در سیستم اتومات طی دوره‌های گذشته گام برداشته و خواهد برداشت.