ربات‌های آموزشی:

همواره آموزش، رکن مهمی در مباحث علمی و کلا تمام مسائل بشر امروزه، محسوب می‌شده و می‌شود. باید توجه داشت، در دنیای امروز، فناوری‌های پیشرفته در زندگی روزمره انسان نیز به تدریج جای خود را باز نموده و کم‌کم تمام ابعاد زندگی ما انسان‌ها را در برخواهد گرفت. لذا ربات‌ها نیز ازین امر مستثنی نیستند و باید در جهت ترویج علوم مختلف از آنها استفاده نمود. ربات‌های آموزشی نیز، از جایگاه والایی در جهت تعلیم و آموزش منابع علمی بکار گرفته می‌شود.


لینک های مرتبط:
 ربات BionicWheelBot: ربات عنکبوتی هوشمند
 ربات KicoBox: ربات آموزشی هوشمند
 ربات Laika: ربات سرگرمی هوشمند
 ربات Maze Breaker: ربات اسباب بازی هوشمند
 ربات Xperia: ربات اجتماعی هوشمند
 ربات Danovo: ربات اجتماعی هوشمند
 ربات iPal: ربات سرگرمی برای کودکان
 ربات Fritz: ربات سر هوشمند
 ربات Mebo: ربات شش چرخ هوشمند
 ربات Finch: ربات آموزشی هوشمند